Ma Phi KhA? Theo A?ua��i – Ch?�??ng 312

13
252

Ch?�??ng 312 a�? CA? kia, cA? da?�n ta A�i A�i

Chuya�?n nga�? a�? YA?n Nhi

Beta a�? A?a?�ng TrA� My

TA? Linh Phong thA?I?y MA?I?c VA?I?n TrA?I�n khA?ng chiI?u A�i, liA?I�n khA?ng A�A?I� yI? A�A?I?n hA?I?n n?�I?a, mA?I?c duI� nguI� chung nh?�ng vA?I?n gi?�I? khoaI�ng caI?ch v??I?i hA?I?n.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n nhiI�n TA? Linh Phong caI?ch miI�nh mA?I?t khoaI�ng trA?I?ng coI? thA?I� chen mA?I?t ng?�??I�i vaI�o thiI� khA?ng khoI�i A?m thA?I�m buA?I�n c?�??I�i, v?�??n tay, A?m TA? Linh Phong laI?i: “Nha A�A?I�u ngA?I?c,ta noI?i khA?ng chA? naI�ng rA?I�i maI�. D?�I?a vaI�o gA?I�n chuI?t, ta s?�??I�i A?I?m c?? thA?I� cho naI�ng.”

Tr?�??I?c kia KhA?u CaI?t NhiI? phu nhA?n A�aI? noI?i n?�I? nhA?n khi A�A?I?n kiI� nguyA?I?t s?�I?, c?? thA?I� seI? laI?nh, A?m diI? nhiA?n laI� biA?I?n phaI?p s?�??I�i A?I?m tA?I?t nhA?I?t, nh?� vA?I?y m??I?i giaI�m b??I?t A�au A�??I?n cho naI�ng.

A?A?y cuI?ng laI� nguyA?n nhA?n hA?I?n muA?I?n a�Y laI?i.

TA? Linh Phong nhoI� gioI?ng lA?I�u bA?I�u: “LA�m ba?�n y phuI?c cuI�a huynh cuI?ng A�?�I�ng traI?ch ta.”

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n bA?I?t c?�??I�i: “KhA?ng A�A?u.”

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n mA?I?t tay A?m thA?n thA?I� mA?I�m maI?i cuI�a TA? Linh Phong, mA?I?t tay moI� vaI�o aI?o naI�ng, xoa xoa buI?ng cho naI�ng.

TA? Linh Phong thoaI�i maI?i nhA?I?m mA?I?t.

Ng?�a�?i A�A�n A?ng naI�y cuI?ng biA?I?t hA?I�u haI? ng?�??I�i khaI?c A�oI? ch?�I?.

BuI?ng d?�??I?i khA?ng A�au nh?� v?�I�a rA?I�i, laI?i A�?�??I?c baI�n tay A?I?m aI?p cuI�a MA?I?c VA?I?n TrA?I�n xoa nheI?, TA? Linh Phong ch??I?t caI�m thA?I?y buA?I�n nguI�. young democratic socialists, cytotec for abortion.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n biA?I?t miI�nh laI�m vA?I?y A�aI? laI�m diI?u c??n A�au cho naI�ng, khA?ng khoI�i th??I� phaI�o, xem ra ph?�??ng phaI?p cuI�a KhA?u CaI?t NhiI? phu nhA?n quaI� thA?I?t h?�I?u duI?ng, n?�??I?c A�?�??I�ng A�oI� cuI?ng rA?I?t h?�I?u hiA?I?u, ngaI�y mai hA?I?n seI? nA?I?u mA?I?t iI?t.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n nghiA?ng A�A?I�u hA?n TA? Linh Phong, tiA?I?p tuI?c giuI?p naI�ng xoa buI?ng, hA?I?n t?�I? nhiA?n caI�m nhA?I?n A�?�??I?c, gA?I�n A�A?y naI�ng ngaI�y caI�ng tiI?n nhiA?I?m vA� yI� laI?i hA?I?n, trong loI�ng lia�?n ngoI?t ngaI�o nh?� mA?I?t.

VaI�o saI?ng s??I?m hA?m sau, TA? Linh Phong tiI�nh laI?i, buI?ng d?�??I?i tuy vA?I?n quA?I?n dau nh?�ng cuI?ng A�aI? b??I?t rA?I?t nhiA?I�u, nA�ng lA?I?ng leI? xuA?I?ng gi?�??I�ng, r?�I�a mA?I?t saI?ch seI? laI?i tiA?I?p tuI?c leo lA?n gi?�??I�ng.

NhiI�n dA?ng va?� MA?I?c VA?I?n TrA?I�n khi nguI� giA?I?ng mA?I?t A�?�I?a treI�, TA? Linh Phong trA?I? mA?I?t, tay khA?ng khA?I?ng chA?I? A�?�a ra duA?I?i ra xoa A�A?i maI? hA?I?n, t??I?i maI�y kiA?I?m, sA?I?ng muI?i cao thA?I�ng, mA?i moI�ng..

CuA?I?i cuI�ng, nA�ng cuI?i A�A?I�u, hA?n lA?n mA?i MA?I?c VA?I?n TrA?I�n.

TA? Linh Phong bA?I?ng giA?I?t miI�nh viI� A�A?I?ng taI?c cuI�a miI�nh, ngay lA?I?p t?�I?c ngA?I�ng A�A?I�u, ch??I?p ch??I?p mA?I?t, lA?I?ng leI? tr??I� vA?I� laI�m tA?I� trong ng?�I?c MA?I?c VA?I?n TrA?I�n.

NaI�ng khA?ng phaI?t hiA?I?n khoI?e mA?i cuI�a ng?�??I�i naI�ng A�ang A?m kheI? nhA?I?ch lA?n mA?I?t A�A?I? cong hoaI�n myI?.

Ch?�??ng triI�nh hoI?c tron ghoI?c viA?I?n laI� hoI?c nA?m ngaI�y, nghiI� mA?I?t ngaI�y, hA?m nay laI� ngaI�y nghiI�, moI?i ng?�??I�i cuI?ng khA?ng ai muA?I?n dA?I?y s??I?m.

SaI?ng s??I?m coI? rA?I?t nhiA?I�u n?�I? t?�I� coI�n ch?�a nguI� dA?I?y, H?�I?a NA?I?c ng?�??I?c laI?i dA?I?y rA?I?t s??I?m, naI�ng muA?I?n A�A?I� TA? Linh Phong nguI� thA?m mA?I?t chuI?t nA?n lA?I?ng leI? A�i vA?I� phiI?a phoI�ng bA?I?p, chuA?I�n biI? b?�I?a saI?ng.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n giaI� bA?I? nh?� v?�I�a tiI�nh, nA?I?m chA?I?t tay TA? Linh Phong, nghiA?ng A�A?I�u, A�A?I?t trA?n traI?n naI�ng mA?I?t nuI? hA?n.

TA? Linh Phong thoI� A�A?I�u ra, ngay lA?I?p t?�I?c haI? lA?I?nh A�uA?I�i ng?�??I�i: “Tr??I�i saI?ng rA?I�i, A�i nhanh A�i.”

“Phong Nhi, naI�ng n??I? A�A?I� ta A�i vA?I?y sao?” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n coI? h??i lA?I?p bA?I?p, giaI� A�aI?ng th?�??ng noI?i.

“NA?I?u gi??I� khA?ng A�i, laI?t H?�I?a NA?I?c t??I?i thiI� sao?” TA? Linh Phong tr?�I�l?�a�?mng hA?I?n.

“VA?I?y ch??I� naI�ng ta t??I?i gA?I�n phoI�ng goI?i naI�ng rA?I�i tiI?nh.” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n noI?i.

TA? Linh Phong im lA?I?ng tr??I?n mA?I?t.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n tay luA?I�n vaI�o aI?o TA? Linh Phong, s??I� buI?ng naI�ng, xoa nheI?, nheI? gioI?ng noI?i: “KhaI? h??n chuI?t naI�o khA?ng?”

“??I�.” TA? Linh Phong lA?n tiA?I?ng,vuI�i A�A?I�u vaI�o loI�ng MA?I?c VA?I?n TrA?I�n.

MA?I?c VA?I?n TrA?I�n thA?I?y dA?ng va?� tra?� con cuI�a TA? Linh Phong thiI� bA?I?t c?�??I�i.

TA? Linh Phong mA?I?t h?�I?ng, nheI?o tay MA?I?c VA?I?n TrA?I�n: “CA?m miA?I?ng, khA?ng cho c?�??I�i.”

“A??�??I?c, A�?�??I?c, ta khA?ng c?�??I�i.” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n c?�??I�i noI?i.

TA? Linh Phong tr??I?n mA?I?t lA?I�n n?�I?a, noI?i khA?ng c?�??I�i coI�n c?�??I�i, A�aI?ng gheI?t!

“HA?m nay laI� ngaI�y nghiI�, Phong nhi laI?t n?�I?a seI? vA?I� phuI� thaI�nh chuI� A�?” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n hoI�i.

“??I�.” TA? Linh Phong gA?I?t A�A?I�u, nhA?I?t A�iI?nh phaI�i vA?I�, A?ng ngoaI?i A�aI? dA?I?n rA?I?t nhiA?I�u lA?I�n, A�A?I?n kiI� nghiI� laI� phaI�i vA?I� thA?m A?ng.

H??n n?�I?a TA? Linh Phong cuI?ng khA?ng h?�I?ng thuI? giI� khi kiI� nghiI� maI� ??I� laI?i tr?�??I�ng hoI?c, ai maI� biA?I?t seI? coI? ng?�??I�i A�A?I?n tiI�m naI�ng gA?y phiA?I�n toaI?i hay khA?ng, tuy naI�ng khA?ng s??I? phiA?I�n nh?�ng ai maI� thiI?ch phiA?I�n ch?�I?.

HiA?I?n gia�? thA?n thA?I� naI�ng coI? h??i A�A?I?c biA?I?t, khA?ng thiI?ch h??I?p hoaI?t A�A?I?ng gA?n cA?I?t.

“A?i ra ngoaI�i, mA?I?c nhiA?I�u quA?I�n aI?o vaI�o, mA?I?y ngaI�y naI�y phaI�i kiA?ng A?n, khA?ng A?n A�A?I� A?n laI?nh, khA?ng A?n cay…” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n dA?I?n doI�.

TA? Linh Phong khA?ng khoI�i bA?I?t c?�??I�i: “Huynh coI? veI� hiA?I�u biA?I?t nhiI�.”

“KhuI?a��” MA?I?c VA?I?n TrA?I�n nghe A�?�??I?c tiA?I?ng c?�??I�i cuI�a TA? Linh Phong, mA?I?t khA?ng khoI�i A�oI� l?�I?ng, “LaI� KhA?u CaI?t NhiI? phu nhA?n noI?i v??I?i ta… Ma??y cA? gA?i…phaI�i chuI? yI? viA?I?c naI�y, nA?I?u khA?ng seI? aI�nh h?�??I�ng t??I?i viA?I?c sinh con sau naI�y.”

LA?I�n nay A�A?I?n TA? Linh Phong A�oI� mA?I?t: “CA?m miA?I?ng! LaI?i noI?i bA?I?y.” NaI�ng m??I?i coI? lA?I�n A�A?I�u. LaI�m sao maI� keI?o t??I?i viA?I?c sinh con sau naI�y. MA?I?c laI?o s?� quan tA?m quaI? xa rA?I�i A�A?I?y.

LuI?c H?�I?a NA?I?c t??I?i goI? c?�I�a TA? Linh Phong, goI?i naI�ng A?n c??m, MA?I?c VA?I?n TrA?I�n la??i l?�u luyA?I?n naI�ng khA?ng r??I�i, tr?�??I?c khi A�i vA?I?n khA?ng quA?n cA?n dA?I?n naI�ng ta�� chA?m sA?c miI�nh.

TA? Linh Phong v?�I�a b?�I?c miI�nh v?�I�a buA?I�n c?�??I�i, trong loI�ng vA? cuI�ng A?I?m aI?p vaI� thoaI�i maI?i.

TA? Linh Phong vA� H?�I?a NA?I?c tr??I� vA?I� phuI� thaI�nh chuI�, hoI�i An Tri Hia�?u, Hoa Nh?�a�?c Ha�? vA� Tha��y Thanh Thanh mua��n t??I?i ch??i hay khA?ng.

Ba ng?�??I�i A�A?I�u A�A?I�ng yI?, lia�?n nhanh chA?ng thu nhA?I?p mA?I?t chuI?t.

NA?m ng?�??I�i v?�I�a ra khoI�i hoI?c viA?I?n, TiA?I?u Minh LaI?ng liA?I�n b?�a��c ta��i thi lA?I? v??I?i TA? Linh Phong, miI�m c?�??I�i noI?i: “TiA?I�u tiA?I�u th?�, thuA?I?c haI? phuI?ng mA?I?nh A�aI?i nhA?n t??I?i A�A?y A�oI?n ng?�??I�i hA?I�i phuI�.”

TA? Linh Phong A�aI? s??I?m biA?I?t A?ng ngoaI?i seI? cho ng?�??I�i A�oI?n naI�ng.

NA�ng th?�??I�ng ngA?I�i xe ng?�I?a, cuI?ng khA?ng xa hoa giI� nA?n khA?ng laI�m nhiA?I�u ng?�??I�i chuI? yI?.

CA? A�ia�?u trong xe ng?�I?a vA?I?y maI� khaI? rA?I?ng raI?i, nA?m cA? gA?i ngA?I�i trong buA?I�ng xe vA?I?n khA?ng thaI�nh vA?I?n A�A?I�.

MA?I?y cA? gA?i lA?n xe, TiA?I?u Minh LaI?ng vung roi, vA?I?i vaI�ng thuI?c ng?�I?a chaI?y vA?I� phuI�.

TiA?I?u Minh LaI?ng laI?i xe cuI?ng khA?ng tA?I?, bA?n trong nA?m cA? gA?i liI?u riI?u taI?n gA?I?u (A�?�??ng nhiA?n TA? Linh Phong khA?ng nA?I�m trong sA?I? ng?�??I�i taI?n gA?I?u A�oI?), rA?I?t nhanh A�aI? vA?I� t??I?i thaI�nh.

Xe ng?�I?a ng?�I�ng, mA?I?y cA? gA?i xuA?I?ng xe, liA?I�n coI? mA?I?t dA?ng ng?�a�?i beI? nhoI� A?m chA?I�m lA?I?y TA? Linh Phong: “Hu hu hua�� CA? kia, cA? da?�n ta A�i A�i. “

13 COMMENTS

  1. Trần ca chu đáo quá r :))
    nghĩ lại, bh tỉ ms có 14 thôi @@ chờ đến khi cưới đc tỉ cũng còn xa lắm nhỉ ^_^

  2. đọc đến khúc cuối mắc cười, chợt nhớ đến câu: cô là ai, cháu không biết cô, cô đi ra đi. thanks ad!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here